Voorwaarden voor gebruik

ALGEMENE VOORWAARDEN


In geen geval zal de huurder gebruik kunnen maken van enig recht om op het einde van de aanvankelijk in dit contract voorziene huurperiode in het pand te verblijven, tenzij met toestemming van de eigenaar. BETALING De reservering wordt van kracht zodra de huurder een kopie van dit contract, vergezeld van het bedrag van de aanbetaling, heeft teruggestuurd. Het saldo van de huurprijs wordt betaald minimum 30 dagen voor aankomst. BORGSOM (OF OBLIGATIE) Bij aankomst betaalt de huurder een waarborgsom van 500 €. De verhuurder kan overgaan tot de onmiddellijke inning van de borg. Het zal worden geretourneerd binnen een periode van maximaal 1 maand na het vertrek van de huurder, na aftrek van de door de huurder te betalen bedragen voor het herstel van het pand en/of diverse reparaties. Het bedrag van deze inhoudingen zal door de eigenaar naar behoren moeten worden gemotiveerd op basis van de inventaris van de inrichtingen van uitgang, de schatting, de facturen, ... Indien de waarborg onvoldoende blijkt te zijn, verbindt de huurder zich ertoe het bedrag aan te vullen op basis van de door de eigenaar aangevoerde rechtvaardigingen. Deze borg kan in geen geval worden beschouwd als deelname aan de betaling van de huur. GEBRUIK VAN HET GEHUURDE GOED De huurder zal op een rustige manier van het gehuurde goed genieten en er enkel gebruik van maken in overeenstemming met het doel van het pand. Bij vertrek verbindt de huurder zich ertoe het pand net zo schoon terug te geven als hij deze bij aankomst aantrof. Al het materiaal dat in de inventaris voorkomt, moet worden teruggezet op de plaats waar het zich bevond toen hij het gebouw voor het eerst betrad. Eventuele reparaties van enig belang, noodzakelijk gemaakt door de nalatigheid van de huurder tijdens de huurperiode, zijn voor zijn rekening. In geen geval mag de huur ten goede komen aan derden, tenzij met voorafgaande toestemming van de eigenaar. Onderhuur is verboden voor de huurder, onder welk voorwendsel dan ook, zelfs gratis, op straffe van ontbinding van het contract. Het volledige bedrag van de huur blijft verworven of verschuldigd aan de eigenaar. De gehuurde ruimtes zijn voor tijdelijk woon- of vakantiegebruik, een professionele, commerciële of ambachtelijke activiteit van welke aard dan ook is niet toegelaten. Het plaatsen van tenten of het parkeren van caravans op het terrein van het gehuurde is verboden, tenzij met voorafgaande toestemming van de eigenaar. De eigenaar stelt de accommodatie ter beschikking in overeenstemming met de beschrijving die hij ervan heeft gemaakt en onderhoudt deze in een geschikte staat voor gebruik. Als algemene regel geldt dat de huurder het pand dient te verlaten op het in het contract bepaalde tijdstip of op een voor de eigenaar geschikt tijdstip, na een inventarisatie van de inrichting. AANTAL HUURDERS Het aantal huurders mag niet groter zijn dan de maximale capaciteit die in de beschrijving is aangegeven. INVENTARISATIE De inventaris van de inrichting en de verschillende uitrustingen wordt aan het begin en het einde van het verblijf door de eigenaar of zijn vertegenwoordiger en de huurder opgemaakt. Als het onmogelijk is om de inventaris bij aankomst uit te voeren, heeft de huurder 24 uur de tijd om de geposte inventaris te controleren en de eigenaar op de hoogte te brengen van eventuele afwijkingen. Na deze periode worden de gehuurde goederen bij de ingang van de huurder als vrij van schade beschouwd. Bij vertrek moet een tegenstrijdige inventarisatie van de inrichting worden gemaakt. De huurder accepteert dat deze inventarisatie kan worden uitgevoerd met de eigenaar of met een naar behoren geautoriseerde vertegenwoordiger van de eigenaar met schriftelijke volmacht. Als de eigenaar enige schade vaststelt, moet hij de huurder binnen een week op de hoogte brengen. ANNULERINGSREGELING Elke annulering moet per aangetekende brief worden gemeld: a) Beëindiging op initiatief van de huurder : Elke opzegging van dit contract op initiatief van de huurder moet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de eigenaar worden gestuurd naar het adres dat bovenaan in dit contract is vermeld, waarbij de datum van ontvangst door de eigenaar als bewijs geldt. - Wanneer de annulering meer dan 90 dagen voor het betreden van het terrein plaatsvindt, zal de eigenaar het volledige bedrag van de door de huurder betaalde aanbetaling binnen 30 dagen na de annulering terugstorten. - Indien de annulering tussen 60 en 90 dagen voor het betreden van het terrein plaatsvindt, zal de eigenaar 75% van de door de huurder betaalde aanbetaling binnen 30 dagen na de annulering terugstorten. - Indien deze annulering tussen 30 en 60 dagen voor het betreden van het terrein plaatsvindt, zal de eigenaar 50% van de door de huurder betaalde aanbetaling binnen 30 dagen na de annulering terugstorten. - Indien deze annulering minder dan 30 dagen voor het betreden van het terrein plaatsvindt, behoudt de eigenaar het volledige bedrag van de door de huurder betaalde aanbetaling. Wanneer de annulering door de huurder, vóór het betreden van het terrein en ongeacht het tijdstip waarop deze plaatsvindt, gebaseerd is op een naar behoren gemotiveerd geval van overmacht, dient de eigenaar binnen 30 dagen na deze annulering het volledige bedrag van de door de huurder betaalde aanbetaling terug te geven. b) Indien de huurder niet is komen opdagen op de dag vermeld op het contract en een periode van 24 uur zonder kennisgeving aan de eigenaar is verstreken, dan wordt het huidige contract beschouwd als geannuleerd, de volledige huursom blijft verworven door de eigenaar, en de eigenaar kan over zijn pand beschikken. c) Beëindiging op initiatief van de eigenaar : Voordat u het terrein betreedt: In geval van annulering van het huidige contract door de eigenaar, voor het betreden van het terrein door de huurder, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, zal hij de huurder twee keer het bedrag van de ontvangen aanbetaling betalen, vermeerderd met de wettelijke rente (het beginpunt voor het bedrag van de rente loopt aan het einde van een periode van drie maanden vanaf de betaling van de aanbetaling, tot aan de teruggave van het bedrag). Deze terugbetaling wordt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen 15 dagen na de kennisgeving van de annulering aan de huurder gestuurd. Na het betreden van het terrein: Wanneer de annulering van het contract door de eigenaar tijdens de huurperiode plaatsvindt, moet dit naar behoren worden gemotiveerd (niet-betaling van de huur, slechte cheque van de huurder, bewezen verslechtering van het gehuurde pand, klachten van de buren, ...). Deze annulering, die plaatsvindt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, leidt tot het vertrek van de huurder binnen twee dagen na de datum van ontvangst van de brief die hem van deze beslissing in kennis stelt. De eigenaar behoudt zich het recht voor om het bedrag van de waarborg te behouden onder de voorwaarden vermeld in de paragraaf "waarborg (of borg)". Wat de oorzaak van de annulering ook is, het volledige bedrag van de huur blijft eigendom van de eigenaar. ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF In geval van vroegtijdige onderbreking van het verblijf door de huurder, en indien de verantwoordelijkheid van de eigenaar niet in twijfel wordt getrokken, zal er geen restitutie plaatsvinden, met uitzondering van de borgsom. Overmacht: Indien de huurder ernstige motieven rechtvaardigt die de kenmerken van overmacht hebben (onvoorzienbaar, onweerstaanbaar en externe gebeurtenis voor de huurder) waardoor het onmogelijk is om de huur uit te voeren, wordt het contract automatisch geannuleerd. Het bedrag van de reeds door de huurder betaalde huur wordt aan hem teruggegeven, in verhouding tot de resterende periode van bewoning. VERZEKERING De huurder is verplicht het hem toevertrouwde of gehuurde pand te verzekeren. Hij moet dus nagaan of zijn hoofdverblijfcontract voorziet in de verzekering van zijn vakantiewoning. Als het tegenovergestelde het geval is, moet hij contact opnemen met zijn verzekeringsmaatschappij en vragen om de garantie te verlengen of een speciaal contract af te sluiten onder de "vakantieverhuur"-clausule. Bij binnenkomst in het pand wordt een verzekeringsbewijs gevraagd of, bij gebreke daarvan, een verklaring op erewoord.